PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Inter-All Sp. z o.o. (zarządca portali okna21, drzwi21, oslony21, bramy21, fasady21) przesyłając newsletter oraz mailing przetwarza Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, adres siedziby – tworząc bazę danych. Wśród informacji zawartych w adresie e-mail mogą pojawić się dane, które na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”, mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Inter-All sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (58-100), przy ul. Lompy 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000605400, NIP: 884-276-29-96, REGON: 363868697.

Informujemy ponadto, że:

  • Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu dostarczania Państwu drogą elektroniczną lub telefonicznie newslettera, mailingu, informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez spółkę Inter-All i podmioty trzecie.
  • Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, chyba że wcześniej wyrażą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.
  • Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich z rozumieniu przepisów RODO.
  • Dane osobowe, o których mowa w preambule, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres biuro@okna21.pl, w temacie maila należy wpisać tekst: "Wycofanie zgody". Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora na skrzynkę biuro@okna21.pl, lub adres do korespondencji: Inter-All sp. z o.o., ul. Lompy 7, 58-100 Świdnica.